\"\"


Technologie Evans » Často kladené dotazy
Často kladené dotazy

Q. Proč můj stroj potřebuje Evans - chladící kapalinu bez obsahu vody?

A. Evans Waterless Coolants mají bod varu přesahující 180°C, což je daleko více, než mají tradiční chladící kapaliny, které vřou při teplotách okolo 103°C (při atmosférickém tlaku). Chladící kapaliny bez obsahu vody Evans také eliminují riziko koroze, elektrolytických jevů, pittingů vložek válců, kavitace vodního čerpadla, neefektivního spálení paliva a přehřívání.

Q. Z čeho se chladící kapaliny Evans vyrábějí?

A. Chladící kapaliny Evans jsou patentované, syntetické netoxické tekutiny smíchané s bezvodým aditivačním balíkem inhibitorů koroze.

Q. Jaká chladící kapalina Evans je vhodná pro můj stroj?

A. Vintage Cool 180° je speciálně sestavená pro motory se zvýšeným podílem součástí ze žlutých kovů a porézních litin, které se vyskytují u nejstarších historických automobilů.
B. Classic Cool 180° je speciálně sestavená pro starší motory s větším obsahem lité oceli a železa, s menším podílem měděných součástí a s počínajícím používáním součástí hliníkových.
C. Power Cool 180° je speciálně sestavená pro vysoce výkonné motory s výrazným podílem hliníkových součástí.
D. Heavy Duty Coolant je speciálně sestavená pro motory nákladních automobilů, autobusů, stavební a zemědělské techniky. Obsahuje zvýšené množství inhibitorů koroze zaručující použití po dobu nejméně 15 let.

Q. Způsobí chladící kapalina Evans, že můj motor bude pracovat na vyšší provozní teplotě?

A. Provozní teplota motoru a chladící kapaliny se může mírně navýšit, přibližně o 3-7°C. Nicméně teplota uvnitř motoru bude stabilní a nebude docházet k lokálnímu odpařování vody. Motory se proto s kapalinami Evans častokrát hřejí méně.

Q. Mohu přidávat vodu do chladící kapaliny Evans?

A. Ano, ale jen v případě nouze. Chladící kapaliny Evans jsou plně mísitelné s vodou, nicméně pokud její podíl stoupne nad 5%, výhody chladící kapaliny Evans jsou potlačeny. Následně doporučujeme opětovné doplnění kapalinou Evans pro opětovné získání výhod plynoucích z jejích vlastností.

Q. Jaké chladící kapaliny jsou sestaveny z vody?

A. Všechny běžné, komerčně dostupné chladící kapaliny (obvykle míchané v poměrech, např. 50/50 voda / chladící kapalina). Evans chladící kapaliny jsou jediné na trhu dostupné kapaliny bez obsahu vody.

Q. Jaká je nejdůležitější provozní výhoda chladící kapaliny Evans?

A. Obrovský rozdíl mezi provozní teplotou a teplotou varu chladící kapaliny, který je nejméně 80°C.

Q. Jaký je primární účel chladícího systému motoru?

A. Udržet teplotu kovových součásti motoru pod kontrolou.

Q. Jaký je rozdíl mezi modrými/zelenými a červenými/oranžovými chladícími kapalinami?

A. Barva, ale také nějaké obecné technické parametry.
A. Většina modrých/zelených chladících kapalin využívá inhibitory bez OAT (technologie organických kyselin), obsahuje silikáty a fosfáty jako součást balíku inhibitorů a tak by měly být měněny každé dva roky.
B. Většina červených/oranžových chladících kapalin obsahuje inhibitory na bázi OAT a vydrží tři až pět let.
C. Od 90.let 20.století přešla většina výrobců na technologii HOAT (technologie hybridních organických kyselin). Tyto kapaliny vydrží tři až pět let. Tyto kapaliny nemají přesně určené zbarvení. (Kapaliny ze třech výše uvedených skupin nejsou navzájem mísitelné)

Q. Znamená rozdílná barva různých chladícíh kapalin Evans nějaké rozdíly v jejich složení?

A. Ano, každý druh Evans chladící kapaliny má vlastní směs inhibitorů a barva označuje formulaci specifickou pro daný typ vozidel.
A. Zelená znamená složení Classic 
B. Fialová znamená složení Vintage

Q. Jak OAT (technologie organických kyselin) aditiva v kapalinách Evans zůstávají rozpuštěny i bez přítomnosti vody?

A. Evans kapaliny neobsahují žádná aditiva, která by potřebovala vodu k jejich rozpuštění nebo k zachování jejich funkce.

Q. Jak dlouho vydrží kapalina Evans bez obsahu vody, jakou má životnost?

A. Na celý život! Chladící kapalina Evans nepotřebuje měnit a vydrží po celou dobu životnosti motoru, pokud nedojde k její kontaminaci vodou.

Q. Co je špatného na vodě v chladící kapalině?

A. Bod varu vody je jen 100°C.
B. Protože motor běží při teplotě blízké teplotě varu vody, (bezprostředně v bloku motoru a hlavách válců se var vyskytuje) dochází ke tlakování v chladícím systému.
C. Teplota bodu varu vody je kritickou teplotou pro celých chladící systém.
D. Odpařovaná voda na povrchu součástí motoru nemá téměř žádnou tepelnou vodivost.
E. Voda je agresivní vůči kovovým součástem v chladícím systému a způsobuje elektrolytické pochody mezi rozdílnými kovovými materiály v chladícím systému.
F. Voda obsahuje kyslík, který podporuje korozi v chladícím systému.

Q. Chladící kapalina s obsahem vody je často mixem 50% glykolu a 50% vody. Proč není kritickou teplotou bod varu takové směsi, spíše než bod varu vody?

A. Kritická teplota směsi bude vždy bod varu její nejslabší složky. Voda se mění v páru a je tedy nejslabší součástí směsi. Některá místa v hlavách válců produkují takovou teplotu, že se chladící kapalina v daném místě vaří. Když se chladící kapalina lokálně vaří, výsledná pára je téměř 100% parou vodní. Pokud je bod varu chladící kapaliny okolo takového výparu vyšší než bod varu vody, nemůže vodní pára kondenzovat. Za takových podmínek tvoří vodní pára izolační bariéru mezi horkým kovem a tekutou chladící kapalinou, čímž se teplota neochlazované kovové součásti nadále kriticky navyšuje.

Q. Proč je výpar při varu chladící kapaliny - mixu 50/50 glykolu a vody - téměř 100% vodní pára?

A. Při varu takové směsi je voda částečně destilována, protože je daleko méně stabilní než glykol v roztoku. Vodní pára se uvolňuje, zatím co glykol zůstává v roztoku.

Q. Jaké jsou různé body varu?

A. Voda při hladině moře (1 atm.) vře při 100°C.
B. Voda při hladině moře v systému pod tlakem 1 atm. (celkem 2 atm.) vře při 120°C.
C. Směs glykolu a vody při hladině moře (1 atm.) vře při 106°C.
D. Směs glykolu a vody při hladině moře v systému pod tlakem 1 atm. (2 atm. celkově) vře při 128°C.
E. Evans chladící kapalina bez obsahu vody při hladině moře (1 atm.) vře při 180°C.

Q. Co se děje s body varu ve vyšších nadmořských výškách?

Body varu při stoupající výšce klesají.
A. Voda ve výšce 1,5km (0.83 atm.) vře při 97°C.
B. Směs glykolu a vody ve výšce 1,5km (0.83 atm.) vře při 103°C.
C. Evans chladící kapalina bez obsahu vody ve výšce 1,5km (0.83 atm.) vře při 176°C.

Q. Budu potřebovat pro chladící okruh stejné množství kapaliny Evans, jako chladící kapaliny používané dosud?

A. Ano, chladící kapaliny Evans mají tepelnou roztažnost pod 1% v porovnání se směsí 50/50 glykolu a vody při 100°C, takže můžete zachovat použité množství chladící kapaliny i při přechodu na Evans.

Q. Co je kavitace vodní pumpy a jak k ní dochází?

A. Činnost vodní pumpy vytváří místa s podtlakem na sací části. Kavitace vodní pumpy vzniká v okamžiku, kdy se chladící kapalina o teplotě blížící se bodu varu dostane do místa podtlaku a bleskově se odpaří uvnitř pumpy. Vzduchová kapsa v čerpadle způsobí jeho zastavení a chladící kapalina přestane cirkulovat. Kavitace vodní pumpy vede přímo ke katastrofálnímu selhání chladícího systému, při kterém je chladící kapalina přetlakem vytryskána z okruhu ve chvíli, kdy tlak páry překročí únosnost uzávěru chladícího systému.

Q. Co je "následný var" po vypnutí motoru?

A. Následný var vzniká po vypnutí namáhaného a velice zahřátého motoru, kdy je chladící kapalina stále blízko jejího bodu varu a v hlavě válců je stále zbytkové teplo. Po vypnutí motoru přestane pracovat i vodní čerpadlo a chladící kapalina necirkuluje. Zbytkové teplo přivede chladící kapalinu k varu a pára tlakuje celý systém až do okamžiku, kdy to nevydrží uzávěr a chladící kapalina vytryská z okruhu ven.

Q. Jaká obvyklá omezení funkčnosti přináší provoz chladícího systému s kapalinou na bázi vody?

A. Chladící systém musí udržovat chladící kapalinu stále na teplotě pod bodem varu vody, v závisloti na tlaku v systému, a to za všech provozních podmínek a i po vypnutí motoru. Tento úkol je náročný, protože běžná chladící kapalina často pracuje v teplotách blízkých nebo odpovídajících bodu varu vody.

Q. Co je "rezervní kapacita" vznikající přechodem na chladící kapaliny Evans?

A. Obrovský rozdíl mezi provozní teplotou a teplotou varu kapalin Evans Coolants využívá potenciálu rezervní kapacity, který poskytuje každý chladící okruh konstruovaný na obvyklé chladící kapaliny na bázi vody.  Každý chladící systém, konstruovaný za účelem udržení teploty chladící kapaliny pod teplotou bodu varu vody v závislosti na tlaku v systému za všech provozních podmínek i po vypnutí motoru, je s chladícími kapalinami Evans osvobozen od těchto požadavků a omezení. Při náhodném překročení takové teploty nedochází k žádným závadám, které by byly zapříčiněny nízkou teplotou bodu varu vody. Při okolní teplotě (pod kapotou) 38°C přenese a rozptýlí chladič o teplotě 121°C o 25% více tepla, než ten o běžné teplotě 104°C!

Q.Jak chladící kapaliny Evans zabraňují varu následně po vypnutí motoru?

A. Po vypnutí motoru dokáže chladící kapalina Evans díky obrovské teplotní rezervní kapacitě - rozdílu mezi provozní teplotou a teplotou bodu varu - absorbovat a odvádět teplo od žhavých kovových součástí hlavy válců. Je zcela eliminováno přehřátí a var chladící kapaliny po vypnutí motoru a nevzniká přetlak, který by tlakoval chladící kapalinu ven z okruhu. Namáhání hlav válců je eliminováno, protože teplota kovových součástí je udržována pod kontrolou.

Q. Jak chladící kapaliny Evans zabraňují lokálnímu přehřívání motoru?

A. Obrovský rozdíl mezi provozní teplotou a teplotou bodu varu kapalin Evans vytváří takové prostředí a podmínky, kde jakýkoliv lokálně vytvořený výpar chladící kapaliny okamžitě kondenzuje zpět do okolní tekutiny. Výpar chladící kapaliny tedy nemůže vytvořit izolační vrstvu pro přenos tepla a tak je kontakt mezi horkým kovem a tekutou chladící kapalinou udržován v každém okamžiku. Teploty kovových součástí jsou po celou dobu pod kontrolou.

Q. Jak chladící kapaliny Evans zabraňují kavitaci vodního čerpadla?

A. Podtlaková část vodního čerpadla není nikdy na takovém tlaku, aby docházelo k lokálnímu odpařování. Čerpadlo není omezováno lokálním odpařováním vody a je tak schopné pumpovat chladící kapalinu v širokém rozsahu teplot.

Q. Jak chladící kapaliny Evans zabraňují kavitační erozi vložek válců?

A. Kavitační eroze vložek válců je problémem u chladících kapalin na bázi vody. Při pohybu pístu ve válci se přenáší vibrace na jeho vložku. Vibrace vložky válce vůči chladící kapalině vytváří mírné přetlaky a podtlaky. V okamžiku snížení tlaku dochází k chvilkovému odpaření a produkci vodní páry. V následném okamžiku navýšení tlaku se vodní pára odráží o vložku válce. Opakování tohoto procesu působí na kovový povrch vložky válce a způsobuje kavitační erozi. Chladící kapaliny Evans neobsahují žádnou vodu, která by se mohla takto zábleskově odpařovat a tím zcela eliminují riziko poškození vložek válců.

Q. Mám přidávat do chladící kapaliny Evans ještě nemrznoucí směs?

A. Ne, chladící kapalina Evans poskytuje ochranu proti zamrznutí do -40°C.

Q. Jaké množství vody je akceptovatelné po výměně za chladící kapalinu Evans?

A. Ideálně by obsah vody neměl přesáhnout 3%.

Q. Jak změřím obsah vody v chladící kapalině??

A. Obsah vody lze snadno zjistit použitím refraktometru. Následující hodnoty refraktometrického indexu korespondují s uvedeným obsahem vody:

R.I. hodnota: Evans Waterless Coolant
1.43181 0% obsahu vody
1.43085 1% obsahu vody
1.42986 2% obsahu vody
1.42935 3% obsahu vody
1.42882 4% obsahu vody
1.42749 5% obsahu vody

Q. Co se stane, pokud nedosáhnu doporučeného obsahu vody v systému pod 3%?

A. I při obsahu vody nad 3% bude chladící kapalina Evans svými vlastnostmi převyšovat všechny tradiční chladící kapaliny na bázi vody. Nicméně pro vysoce výkonné aplikace a náročné provozní podmínky nebudou plně dosaženy a využity všechny možné benefity plynoucí ze správné a ideální výměny. Pokud však provádíte výměnu podle našich doporučení, jen zcela výjimečně bude zbytkový obsah vody v systému přesahovat 3%.

Q. Jsou chladící kapaliny Evans toxické?

A. Ne, Evans chladící kapaliny obsahují patentovanou DeTox™ aditivační složku a jsou oficiálně klasifikovány a certifikovány jako netoxické. Nicméně, stejně jako všechny ostatní chemikálie, je nekonzumujte a uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte kontaktu s očima a kůží. Po náhodném kontaktu opláchněte ruce i obličej vodou.

Q. Co mám dělat se starou chladící kapalinou z mého vozu?

A. Tradičně používané nemrznoucí směsi jsou toxické a měly by být zlikvidovány v souladu s ekologickými předpisy a postupy.