\"\"


Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky on-line nákupu

Úvodní ustanovení 
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.evans-coolants.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník). 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy 
Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu (eshopu), e-mailu či telefonu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. 
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. 
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, v případě objednávky přes e-mail je objednávka platná v případě uvedení všech údajů požadovaných k nákupu na těchto stránkách. 
Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři, adresa uvedená v objednávkovém e-mailu nebo udaná telefonicky. 
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. 
Vyplněním závazné objednávky v rámci našeho internetového obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. 

Reklamace 
Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu na stránkáchwww.evans-coolants.cz a právním řádem platným v ČR. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese info@evanscoolants.cz 
Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení bez známek užívání v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím. 

Odstoupení od kupní smlouvy (Vrácení zboží) 
Kupující (soukromá osoba, nikoli firma s IČ) má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem, nejčastěji na základě kupujícím potvrzeného dobropisu. 

Práva a povinnosti prodávajícího 
Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží obdrží kupující ke zboží vždy daňový doklad, dále pokud to charakter zboží vyžaduje český manuál a záruční list. Technické a bezpečnostní listy dodáme na vyžádání. 
Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné. 
Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá. 
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. 
Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy. 

Práva a povinnosti kupujícího 
Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. 
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn prostřednictvím e-mailu potvrzujícího objednávku. 
Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 5 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat. 

Závěrečná ustanovení 
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, společnosti A-SHIFT s.r.o., v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. 
Odesláním elektronické objednávky, objednávacího e-mailu či telefonickou objednávkou kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v ceníku internetového obchodu www.evans-coolants.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. 
Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl. 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti od 01.01. 2013.